โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

น้ำ อธิบายนิวไคลด์กัมมันตรังสีในน้ำธรรมชาติและกัมมันตภาพรังสีของพืชและสัตว์

น้ำ เนื้อหาของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในน้ำธรรมชาติขึ้นอยู … Read more