โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดแหลมทอง

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2498
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2513
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2517
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2545
building7
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
building8
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
building9
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
building10
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
building11
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2544
building12
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2546

อาคารสถานที่ รูปภาพ อาคารเเละสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านลำพระ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และชุมชนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน