โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมทอง

มีนักเรียนทั้งหมด 36 คน ห้องเรียนเรียนทั่งหมด 8 ห้องเรียน

 

 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 1 0 1 1
อนุบาล 3 0 6 6 1
รวมชั้นอนุบาล 1 6 7 2
ป.1 1 2 3 1
ป.2 3 0 3 1
ป.3 0 2 2 1
ป.4 3 5 8 1
ป.5 3 4 7 1
ป.6 4 2 6 1
รวมชั้นประถมศึกษา 14 15 29 6
รวมทั้งหมด 15 21 36 8