โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

ให้กำลังใจแก่คณะครูในสถานการโควิด 19 

กำลังใจ วันที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดแหลมทอง ขอขอบคุณนายเสถียร แพนทิศ นางสาวภคกรณ์ นาคะพันธ์ และนางสาวกรรณิการ์  บุญถนอมคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีได้เข้ามาเยี่ยมเยือน เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครู ในสถานการโควิด 19

กำลังใจ