โรงเรียนวัดแหลมทอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองฉนาก ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

062 2436501

กฎหมาย สัญญาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามบทบัญญัติการชำระหนี้

กฎหมาย สัญญาในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้ตกลงกันอย่างชัดเจนในเนื้อหาของสัญญา และไม่สามารถกำหนดได้ตามบทบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้ หากข้อกำหนดด้านคุณภาพไม่ชัดเจน ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติที่บังคับ หากไม่มีมาตรฐานแห่งชาติบังคับ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติที่แนะนำ หากไม่มีมาตรฐานระดับประเทศที่แนะนำ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

หากไม่มีมาตรฐานระดับประเทศ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม ควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานปกติหรือมาตรฐานเฉพาะที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสัญญา ถ้าราคาหรือค่าตอบแทนไม่ชัดเจน ให้ดำเนินการตามราคาตลาดของสถานที่ปฏิบัติงาน ณ เวลาที่ทำสัญญา ซึ่งราคาคงที่ของทางราชการหรือราคาที่ทางราชการกำหนดไว้ ตามกฎหมายให้ดำเนินการตามระเบียบ

กฎหมาย

สถานที่แสดงไม่ชัดเจน ถ้าชำระแล้วให้ดำเนินการ ณ ที่ตั้งของผู้รับเงิน ถ้าส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการ ณ ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินสำหรับวัตถุอื่นๆ การดำเนินการจะต้องดำเนินการ ณ ที่ตั้งของฝ่ายที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันหากระยะเวลาดำเนินการไม่ชัดเจน ลูกหนี้สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา เจ้าหนี้สามารถร้องขอให้ดำเนินการเมื่อใดก็ได้ แต่อีกฝ่ายหนึ่งควรให้เวลาเตรียมการที่จำเป็น

หากวิธีการดำเนินการไม่ชัดเจน ให้ดำเนินการในลักษณะที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา หากภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามไม่ชัดเจน ฝ่ายที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันต้องรับภาระ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเหตุผลของเจ้าหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ

การจัดการหนี้ที่มีภาระผูกพันทางการเงิน เมื่อสกุลเงินในการดำเนินการไม่ได้ตกลงกันไว้อย่างชัดเจน สำหรับหนี้ที่มีการจ่ายเงินตามเนื้อหา เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือตกลงกันโดยคู่กรณีเจ้าหนี้ อาจขอให้ลูกหนี้ใช้เงินตามจริง สถานที่ปฏิบัติงาน การดำเนินการประกวดราคาตามกฎหมาย

หนี้โดยหุ้น หากมีเจ้าหนี้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปและเรื่องสามารถแบ่งออกได้ ถ้าเจ้าหนี้แต่ละคนมีสิทธิได้รับหุ้นแต่ละหุ้นก็ให้เครดิตโดยหุ้น ถ้ามีลูกหนี้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเรื่อง สามารถแบ่งได้และลูกหนี้แต่ละรายจะต้องแบกรับหนี้ตามส่วนแบ่ง เพราะมันเป็นหนี้ตามหุ้น หากกำหนดส่วนแบ่งของเจ้าหนี้ด้วยหุ้นหรือลูกหนี้ด้วยหุ้นได้ยาก ให้ถือว่าหุ้นนั้นเท่ากัน

หนี้ร่วม หากมีเจ้าหนี้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เจ้าหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดสามารถร้องขอให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ เป็นการเรียกร้องร่วมกัน ถ้ามีลูกหนี้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เจ้าหนี้อาจร้องขอบางส่วน หรือให้ลูกหนี้ทั้งหมดชำระหนี้ทั้งหมด เป็นหนี้ร่วมและหลายหนี้ การเรียกร้องร่วมกันหรือหนี้สินร่วมกันจะกำหนดโดยกฎหมายหรือตกลงกันโดยคู่กรณี

การกำหนดหุ้นของลูกหนี้ร่วมและสิทธิในการกู้คืน หากเป็นการยากที่จะกำหนดส่วนแบ่งของลูกหนี้ร่วมให้ถือว่าหุ้นนั้นเท่ากัน ลูกหนี้ร่วมซึ่งได้รับมากกว่าส่วนแบ่งในหนี้ของตนจริงๆ ย่อมมีสิทธิเรียกส่วนที่เกินจากหุ้นที่ลูกหนี้ร่วมอีกรายหนึ่งไม่บรรลุผล เพราะได้รับสิทธิของเจ้าหนี้ตามนั้น แต่จะไม่ทำอันตรายแก่ผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ การแก้ต่างของลูกหนี้ร่วมรายอื่นต่อเจ้าหนี้อาจเรียกร้องเอากับลูกหนี้ได้

หากลูกหนี้ร่วมที่ได้รับการกู้คืนไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ลูกหนี้ร่วมรายอื่นแบ่งตามสัดส่วนภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง หนี้ร่วมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบอื่นๆ ในกรณีที่ลูกหนี้ร่วมดำเนินการ ควรหักกลบลบหนี้ หรือฝากเรื่องหนี้ของลูกหนี้อื่นๆ ให้กับเจ้าหนี้เพราะจะถูกล้างออกภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง ลูกหนี้อาจได้รับจากลูกหนี้รายอื่นตามบทบัญญัติ

ถ้าหนี้ของลูกหนี้ร่วมส่วนหนึ่งได้รับการยกหนี้จากเจ้าหนี้แล้ว หนี้ของลูกหนี้อื่นที่ให้แก่เจ้าหนี้นั้นให้หมดไปภายในขอบเขตของหุ้นที่ลูกหนี้ร่วมควรแบกรับ หากหนี้ของลูกหนี้ร่วมบางส่วนและสิทธิของเจ้าหนี้เป็นของบุคคลเดียวกัน สิทธิของเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้รายอื่นจะคงอยู่ต่อไปหลังจากหักหุ้นที่ลูกหนี้ควรแบกรับแล้ว หากการชำระเงินของเจ้าหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมบางรายล่าช้า ให้มีผลบังคับกับลูกหนี้ร่วมรายอื่น

ความสัมพันธ์ภายในของสิทธิของเจ้าหนี้ร่วมและการบังคับใช้กฎหมาย หากกำหนดหุ้นของเจ้าหนี้ร่วมได้ยากให้ถือว่าหุ้นนั้นเท่ากัน เจ้าหนี้ร่วมที่ได้รับสิทธิของเจ้าหนี้จริงต้องชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัดส่วนของเจ้าหนี้ร่วมรายอื่น สำหรับการเรียกร้องร่วมกัน ควรตรวจสอบตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องสำหรับหนี้ร่วมและหนี้หลายรายการ

สัญญาที่จะดำเนินการกับบุคคลที่ 3 หากคู่สัญญาตกลงให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่บุคคลที่ 3 และลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แก่บุคคลที่ 3 หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง ลูกหนี้จะต้องรับผิดในความผิดตามสัญญากับเจ้าหนี้ ตามกฎหมายหรือคู่สัญญาตกลงให้บุคคลภายนอก สามารถร้องขอให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยตรง บุคคลภายนอกไม่ปฏิเสธโดยชัดแจ้งภายในระยะเวลาอันสมควร

ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกหรือปฏิบัติตาม หนี้ไม่เป็นไปตามข้อตกลง บุคคลภายนอกอาจร้องขอให้ลูกหนี้ รับผิดชอบในการผิดสัญญา การแก้ต่างของลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ สามารถเรียกร้องไปยังบุคคลภายนอกได้ สัญญาที่บุคคลภายนอกจะดำเนินการ หากคู่สัญญาตกลงให้บุคคลภายนอกชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และบุคคลภายนอกไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่เป็นไปตามสัญญา ลูกหนี้ต้องรับผิดในการผิดสัญญาต่อเจ้าหนี้

กฎการระงับคดีกับบุคคลภายนอก หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้และบุคคลภายนอกมีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการชำระหนี้ บุคคลภายนอกมีสิทธิชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ อย่างไรก็ตาม ตาม ให้เป็นไปตามลักษณะของหนี้ หรือตามข้อตกลงของคู่กรณี หรือยกเว้นเฉพาะผู้ที่ลูกหนี้ สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายเท่านั้น

หลังจากที่เจ้าหนี้ยอมรับการดำเนินการของบุคคลที่ 3 แล้วสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้จะถูกโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ลูกหนี้และบุคคลภายนอกจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น การจัดการเมื่อการชำระหนี้ทำได้ยาก เนื่องจากเหตุผลของเจ้าหนี้ หากเจ้าหนี้ไม่แจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงการแบ่ง รวมหรือเปลี่ยนภูมิลำเนาอันเป็นเหตุให้การชำระหนี้ยากขึ้น ลูกหนี้อาจระงับการดำเนินการหรือฝากเงินไว้

การชำระหนี้ก่อนกำหนดของลูกหนี้ เจ้าหนี้อาจปฏิเสธการชำระหนี้ก่อนกำหนดของลูกหนี้ได้ เว้นแต่การชำระหนี้ก่อนกำหนดจะไม่ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ ให้ลูกหนี้ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับเจ้าหนี้ เนื่องจากการที่ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนกำหนด การชำระหนี้บางส่วนโดยลูกหนี้ เจ้าหนี้อาจปฏิเสธการชำระหนี้บางส่วนโดยลูกหนี้ได้ เว้นแต่การชำระหนี้บางส่วนจะไม่ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้

ส่วนหนึ่งของการชำระหนี้ของลูกหนี้บวกกับค่าใช้จ่ายของเจ้าหนี้ ซึ่งลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบ การรับช่วงสิทธิเจ้าหนี้หากลูกหนี้หย่อนการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง ซึ่งกระทบต่อการเรียกร้องสิทธิของเจ้าหนี้ถึงกำหนด เจ้าหนี้อาจขอให้ศาลประชาชนรับช่วงสิทธิลูกหนี้ในนามของตนเองได้ สิทธิแก่คู่สัญญา เว้นแต่สิทธินั้นเป็นเอกสิทธิ์ของลูกหนี้

ขอบเขตของการใช้สิทธิช่วงรับช่วงสิทธิจำกัด อยู่ที่การเรียกร้องของเจ้าหนี้เท่านั้น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับเจ้าหนี้ เพื่อใช้สิทธิรับช่วงสิทธิให้ลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ การแก้ต่างของคู่สัญญากับลูกหนี้อาจเรียกร้องต่อเจ้าหนี้ได้ การใช้สิทธิก่อนกำหนดของเจ้าหนี้ ก่อนที่สิทธิของเจ้าหนี้จะหมดอายุ สิทธิของเจ้าหนี้ของลูกหนี้หรือสิทธิรองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าหนี้กำลังจะหมดอายุ หรือไม่สามารถฟ้องล้มละลายได้ทันเวลาเป็นต้น

ซึ่งกระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้ ถ้าสิทธิของเจ้าหนี้เกิดขึ้นแล้ว เจ้าหนี้อาจรับช่วงต่อจากคู่สัญญาของลูกหนี้เพื่อขอให้ดำเนินการกับลูกหนี้ รายงานต่อผู้บริหารล้มละลายหรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น ผลของการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการรับช่วงสิทธิ หากศาลประชาชนวินิจฉัยว่า มีการจัดตั้งสิทธิรับช่วงสิทธิ ให้คู่สัญญาของลูกหนี้ปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้ เมื่อเจ้าหนี้ยอมรับการปฏิบัติตามสิทธิแล้ว ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้และระหว่างลูกหนี้กับคู่สัญญา ภาระผูกพันสิ้นสุดลง

ในกรณีที่การเรียกร้องของลูกหนี้ในคู่สัญญา หรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องนั้น อยู่ภายใต้มาตรการสงวนรักษาและบังคับคดี หรือลูกหนี้ล้มละลาย ให้ดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเพิกถอนการจำหน่ายโดยอิสระ ลูกหนี้จำหน่ายสิทธิในทรัพย์สินและผลประโยชน์ โดยไม่จำเป็นโดยสละสิทธิ์ของเจ้าหนี้ สละสิทธิหลักประกันของเจ้าหนี้ หรือโอนทรัพย์สินโดยไม่มีค่าชดเชย

หรือขยายระยะเวลาการดำเนินการตามสิทธิของเจ้าหนี้โดยประสงค์ร้าย กระทบต่อเจ้าหนี้ หากรู้สิทธิของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้อาจขอให้ศาลประชาชนเพิกถอนการกระทำของลูกหนี้ได้ การใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเพิกถอนในการทำธุรกรรมราคาเกินสมควร ลูกหนี้โอนทรัพย์สินในราคาต่ำที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างเห็นได้ชัด รับทรัพย์สินของผู้อื่นในราคาที่สูงอย่างเห็นได้ชัดเกินสมควร หรือให้การค้ำประกันหนี้ของผู้อื่น

ซึ่งมีผลกระทบต่อเจ้าหนี้ ถ้าสิทธิของลูกหนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาของลูกหนี้รู้หรือควรรู้สถานการณ์แล้ว เจ้าหนี้อาจขอให้ศาลประชาชนเพิกถอนพฤติการณ์ของลูกหนี้ได้ ขอบเขตการใช้สิทธิในการเพิกถอนของเจ้าหนี้ และแบกรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ขอบเขตการใช้สิทธิเพิกถอนจะจำกัดอยู่ที่สิทธิของเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับเจ้าหนี้ เพื่อใช้สิทธิในการยกเลิกให้ลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ

ยกเว้นระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิของเจ้าหนี้ ให้ใช้สิทธิเพิกถอนได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เจ้าหนี้ทราบหรือควรทราบเหตุแห่งการเพิกถอน ถ้าไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกภายใน 5 ปีนับแต่วันที่เกิดการกระทำของลูกหนี้ สิทธิในการยกเลิกจะเป็นอันระงับ ผลของการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ในการเพิกถอน หากการกระทำของลูกหนี้ที่กระทบต่อการรับรู้สิทธิของเจ้าหนี้ถูกเพิกถอน จะไม่มีผลผูกพันทาง กฎหมาย ตั้งแต่ต้น

อ่านต่อได้ที่>>> เอสโตรเจน การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลอย่างไร